หน้าหลัก เรื่องเล่าชาวซันเดย์ How does it’s like working in an unrelated field to the course of study at Sunday (ID)?

How does it’s like working in an unrelated field to the course of study at Sunday (ID)?

Graduating from a degree doesn’t always mean that you need to work in that specific area for your whole life! At Sunday we are open for people who want to change their career for both internal and external.


Let’s hear from our tribe at Sunday Indonesia!

Teddy Onggo, Agency Head

“You need to set the goal, what you want to achieve and learn, make 3 biggest possible options for you to take”.

Bachelor of Management Industrial Engineering, ISTP Medan North Sumatera

My name is Teddy,  during my Bachelor, I started to work in the property field. I was a subcontractor and most of my family in Medan are doing property business (building house, stores building etc). I enjoy working to support myself as a university student. 

I was also working as GM in a property company. I started to work in the insurance field when I got an offer to be an Agent Supervisor in one of the insurance companies, where I handled agents and leaders. During the work, I not only learn about sales, but also recruitment and training. That’s how I started working in the Insurance Industry. 

What is the trigger point for changing your career path?

I have a hobby where I develop people and I feel happy to see people being successful. I am aware that insurance is one of the strong industries and it has a lot of positive impact on many people.

What is the most challenging part of swapping your career?

As a typical sales person, it is easy for me to adapt to new situations. 

The challenge is that when I am still learning to adapt, in the previous company there are not many resources.  I was appointed to manage a company program “enjoy” where i have responsibility to manage all agents and leaders, including providing them with training programs. 

As I am involved in many organisations at university, I feel the challenge can be easily overcome. 

What is your suggestion of people out there who want to swap to [Agency Manager] now?

1st you need to see what your passion is. For example if you see an Insurance agent who is successful, we can’t just easily enter the field without knowing our real passion. It will be hard if the passion contradicts your work. 

2nd you need to set the goal, what you want to achieve and learn, make 3 biggest possible options for you to take. Count the plus and minus on every decision you will make. 


Deashy Putri Handayani, Customer Service Associate

“You need to have the willingness to learn, grow and be strong. Accept the advice, criticism and suggestions from others”.

Diploma of Nurse, Akademi Keperawatan Rumah Sakit Husada Jakarta

My name is Deashy Putri, I am a mother of 2 kids. I started my career path in the Customer Service field in the Insurance industry once I graduated from College, firstly I worked as Customer Service at the TPA (Third Party Administration) for a general insurance company. 

Then I noticed that my medical knowledge was utilized as one of my work responsibilities where I gave confirmation to the hospital on the claim process. Even though I didn’t do the other tasks related to my field of study (giving shots to people, checking their blood pressure and other). And until today, I still focus on corporate health products. 

What is the trigger point for changing your career path?

I actually never choose any certain field to work in, I was just trying and I got the chance to work at TPA for Customer Service and I continue choosing the field.

What is the most challenging part of swapping your career?

Working in the unit which focuses on corporate health products has given me a challenge, where I couldn’t really confirm based on the situation or the condition of the customer. I only heard from what was informed  through calls and based on data. It is different from working as a nurse, where I can check and confirm someone’s  condition with direct interaction. 

Another challenge is where I have to keep answering the call with a smiling voice no matter what I feel during that day.

What is your suggestion of people out there who want to swap to [Customer Service Associate] now?

You need to have willingness to learn, grow and be strong. Accept the advice, criticism and suggestions from others. 

Join training activities as much as possible to upskill yourself.


Desi Putri Indrasuryani, Customer Service Associate

“The biggest challenge I face when I swap my career is when people stigmatize a Psychology graduate who works out of the designated career path”.

Bachelor of Psychology, Soegijapranata Catholic University

My name is Desi Putri Indrasuryani, I graduated from Bachelor of Psychology at Soegijapranata Catholic University Semarang. I am currently working as a Customer Service Associate at Sunday Indonesia. 

On the first time I started my career I did not intended to work as Customer Service, but a chance came when a friend of my parents who owned an insurance agency office in Semarang is looking for an Admin Staff, I was interested and offered to work for about 1 year, later a new challenge to work as Customer Service came and I move to Jakarta to work until today.

What is the trigger point for changing your career path?

As a graduate of Psychology, most people will choose the career path as either Human Resources or counsellor. But I was thinking that I might still lack the experience to enter the field and want to gain more experience before I start a HR career. 

Later, I felt that my knowledge from Psychology study is well utilized to work as CS where I am required to listen, be patient on handling complaints, put empathy on someone’s problem and be genuine to find the way on solving problems. 

I thought, there is nothing wasted, so then i decided to stay working in the Customer Service Field until today.  

What is the most challenging part of swapping your career?

I don’t really face the challenge related to my study background during my career, in fact it makes my work easier. 

The biggest challenge is when people stigmatize a Psychology graduate who works out of the designated career path, sometimes it demotivates me. 

What is your suggestion of people out there who want to swap to [Customer Service Associate] now?

Don’t be afraid to take on a challenge to swap your career, because what to see is skills, attitude and what you do for the company & do the best you can. 

All things are a learning process, follow it and dont stop learning. 


Siti Nur Afifah, Human Resources Specialist

“During the learning process you might face difficulties and problems quite often so you need to learn with a big heart”

Bachelor of Finance Management, Malangkucecwara College of Economy

My name is Siti Nur Afifah, I graduated from Bachelor of Finance Management, Malangkucecwara College of Economy. I am currently working as a Human Resources Specialist at Sunday Indonesia. 

During my studies I learned how to work with the Bank because I studied in Banking school in Indonesia. At that time I learned about Journal for Finance, preparing for customer services, operations in banking and calculating money with speed. By the end I got a chance to work as an HR as I’m an outgoing person so I like to get along with people and I feel that it’s an amazing experience so I continue working as an HR.

What is the trigger point for changing your career path?

I think there were 2 points. If you want to work in a Bank in Indonesia in the Treller department you have to be pretty. 

The 2nd thing is at first I was working in the bank for credit collection, I had to collect credits from other people and some won’t be able to pay as the situation and economy wasn’t good. It’s hard to continue doing that as I feel bad and I can’t continue working as a credit collector at the bank.
I tried HR because it’s the job that I have to deal with people and that’s what I enjoy doing.

I think HR is more complex compared to banking, so there is always a chance to learn new things everyday.

What is the most challenging part of swapping your career?

I didn’t get so much exposure to Indonesia Manpower Regulation so that’s one of the most challenging parts. I think it’s the thing I learn by doing. There are no instant things that you can learn in a day. When there was a case I learned new things from the case that happened. 

I was working in an engineering consultant industry where the nature of people there was different from startups. They are well aware of the regulations so I can learn from them and try to get the certificates in human resources. I am also trying to learn from seniors, here we have team which they can share experience with and I can  still learn from them. 

What is your suggestion of people out there who want to swap to [Human Resources] now?

First, you should have a big heart. During the learning process you might face difficulties and problems quite often so you need to learn with a big heart.

2nd everything is possible, I found people who work as HR who are from other fields also. We need to update the trend of regulations and learn as much as we can.

The 3rd is to enjoy it if you are already in the field. Maybe it’s not the same as what you imagine before, when you are in the pool you can choose whether you are going to swim or get out of the pool but I suggest you swim and get to the destination and it’ll fulfill you.


Share this article
Shareable URL
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ซันเดย์ เข้าซื้อบริษัทประกันภัยที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป้าหมายขยายโมเดลอินชัวร์เทคครบวงจรทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์ – 7 มีนาคม 2567 – บริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง (“ซันเดย์”)…
ซันเดย์ เข้าซื้อบริษัทประกันภัยที่ประเทศอินโดนีเซีย

“InsurTech” ประกันยุคใหม่ เรื่องใหญ่ที่ต้องรู้วันนี้

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่า โลกเข้าสู่ยุคแห่ง Disruptive Innovation อย่างเต็มตัว คือ การมาของ “FinTech”…

ซันเดย์ อินชัวร์เทค จับมือ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เปิดตัวโปรโมชันพิเศษให้กับข้าราชการและครอบครัว ชูเทคโนโลยีด้านประกันภัย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 28 กันยายน 2566 – กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ กบข. ร่วมมือกับซันเดย์…