ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขจะนำมาบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ซันเดย์” และการใช้คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” ในเอกสารฉบับนี้จะรวมถึงสมาชิกของบริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด) รวมทั้งบริการที่ซันเดย์เป็นผู้มอบให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานเข้าไปใช้งานหน้าเพจใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (นอกเหนือจากการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งแรก) ก็หมายถึงว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่นี้ หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาออกจากเว็บไซต์นี้และ/หรือหยุดใช้บริการในทันที
คำจำกัดความ
เว็บไซต์นี้ถือเป็นบริการโต้ตอบแบบออนไลน์ซึ่งซันเดย์เป็นผู้ดำเนินการบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล บริการ และเนื้อหาที่ซันเดย์ บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกรายอื่นเป็นผู้จัดเตรียมให้
ลิงก์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก
หากท่านคลิกไปที่ลิงค์ของเว็บไซต์บุคคลภายนอก ท่านจะเข้าไปสู่เว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ถึงแม้ว่าเราจะพยายามดำเนินการเชิงรุก และทำให้แน่ใจว่าเราได้ใช้มาตรการในการปกป้องที่เหมาะสม หากแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เจ้าของเว็บไซต์อื่นนำมาบังคับใช้หรือความถูกต้องของเว็บไซต์อื่นๆ ดังนั้น กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นอย่างละเอียด อีกทั้งเราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการที่ท่านนำเอาข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกมาใช้
วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายแต่เพียงเท่านั้น และห้ามมิให้มีการส่งข้อมูลและ/หรือการโพสต์เนื้อหาใดๆ ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับระหว่างประเทศ ข้อบังคับของรัฐบาลกลาง ข้อบังคับของรัฐ หรือข้อบังคับในท้องที่ สิ่งนี้จะรวมถึงหากแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เนื้อหาที่พิจารณาตามกฎหมายแล้วเห็นว่าแสดงให้เห็นถึงการคุกคามหรือหยาบโลน ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือเนื้อหาที่ได้รับความคุ้มครองจากข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องความลับทางการค้าหรือเนื้อหาที่มีโฆษณาหรือการชี้ชวนใดๆ ให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือการสมัครสมาชิกหรือการสมัครเพื่อใช้บริการข้อมูลแบบออนไลน์อื่นๆ ซึ่งเป็นการแข่งขันกับเว็บไซต์ของซันเดย์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากซันเดย์ สิ่งนี้จะรวมถึงลิงก์หรือการเชื่อมต่อใดๆ กับเนื้อหาเหล่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการกระทำใดๆ ซึ่งตามความเห็นของซันเดย์แล้วถือว่าเป็นการจำกัดหรือห้ามมิให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ซันเดย์รายอื่นใดใช้งานหรือหาเพลิดเพลินไปกับเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
เราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและผูกขาดในสิทธิทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหา รวมถึงหากแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียง ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี เสียง ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายทางการค้า สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในลักษณะเฉพาะ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ตามที่กล่าวมาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการนำเอาส่วนใดในเว็บไซต์ฉบับนี้ไปใช้ ตีพิมพ์ จัดส่ง ดัดแปลง โอนหรือจำหน่าย เป็นต้นแบบพัฒนางานอื่น หรือแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากซันเดย์รวมทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อนำไปใช้งานส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น โดยมีข้อแม้ว่าท่านจะต้องไม่นำเอาเนื้อหาไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางการค้า
เครื่องหมายทางการค้าทั้งหมดที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และจะไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้จะได้รับการตีความว่าเป็นการให้การอนุญาตหรือสิทธิใดๆในการใช้เครื่องหมายทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยนัย เป็นการรวบรัดตัดบท หรือในลักษณะอื่นใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือบุคคลภายนอกที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย
ท่านจะต้องไม่อัปโหลด โพสต์ หรือกระทำการอื่นใดเพื่อนำเอาเนื้อหาใดๆ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ มาแสดงไว้บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในกรรมสิทธิ์ หรือความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลมาจากการนำเอาข้อมูลตามที่กล่าวมาไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่มีการนำเอาเนื้อหาไปแสดงที่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นสาธารณะของเว็บไซต์นี้ ก็จะถือว่าท่านให้ หรือรับประกันว่าเจ้าของเนื้อหาจะให้สิทธิและการอนุญาตแก่ซันเดย์ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อีกทั้งท่านยังอนุญาตให้บุคคลอื่นใดของเว็บไซต์นี้สามารถที่จะเข้าถึง รับชม จัดเก็บ หรือทำซ้ำเนื้อหาดังกล่าวเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล นอกจากนั้น ท่านยังให้สิทธิแก่ซันเดย์ในการแก้ไข คัดลอก ตีพิมพ์ และเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่ท่านนำมาแสดงไว้บนเว็บไซต์ของซันเดย์
ข้อปฏิเสธความรับผิด
ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ซันเดย์ พนักงาน ตัวแทน บุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดทำเนื้อหา และผู้จำหน่ายจะไม่ให้การรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะไม่ประสบกับความติดขัด ปราศจากซึ่งข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ทั้งยังไม่รับประกันในส่วนของผลลัพธ์ที่อาจจะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ของซันเดย์ รวมทั้งในส่วนของความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของข้อมูล บริการหรือสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของซันเดย์ ซึ่งอาจจะทำให้อุปกรณ์ของท่านติดไวรัส อันเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าถึง ใช้ หรือท่องเว็บไซต์ของซันเดย์ หรือการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาที่เป็นเสียงจากเว็บไซต์ของซันเดย์ ในกรณีที่พฤติกรรมของท่านไม่เป็นที่พึงพอใจของเว็บไซต์ของซันเดย์ สิ่งเดียวที่ท่านทำได้ก็คือการหยุดใช้งานเว็บไซต์ของซันเดย์
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม มิได้คาดฝัน เชิงลงโทษ หรือความเสียหายสืบเนื่องอื่นๆ หรือความเสียหายใดๆ ในส่วนของความสูญเสียผลกำไร การใช้งาน ข้อมูล ค่าความนิยม หรือสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ประเภทอื่น เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของซันเดย์หรือเนื้อหาต่างๆ เครื่องหมายที่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูล สินค้า หรือบริการใดๆ ที่ท่านได้รับบนหรือได้รับจากเว็บไซต์ของซันเดย์ ไม่ว่าซันเดย์จะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นหรือไม่ก็ตาม
การชดใช้
ท่านตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ คุ้มครอง และปกป้องซันเดย์ รวมทั้งพนักงาน ตัวแทน บุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดทำเนื้อหา หรือผู้จำหน่ายของซันเดย์จากการทวงถาม ความรับผิด ความสูญเสีย ต้นทุน และการร้องเรียนใดๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของซันเดย์ หรือการที่ท่านกระทำผิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการให้ความร่วมมือกับเราเพื่อแก้ต่างข้อร้องเรียนใดๆ
การตรวจติดตาม
เราขอสงวนสิทธิ์หากแต่ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันในการตรวจติดตามและ/หรือการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของซันเดย์ และเราไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้โพสต์ไว้ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำร้องขอจากรัฐบาล หรือดำเนินการแก้ไข ปฏิเสธมิให้โพสต์ หรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งถือว่าเป็นการขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นโยบายของเรา หรือกฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของเราเอง
การบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข
ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ทั้งสองฝ่ายอาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการสร้างข้อจำกัดให้กับสิ่งต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ซันเดย์จะมีสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือใช้บริการของซันเดย์ของท่าน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของเราเอง
กฎหมายที่นำมาบังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้รวมทั้งระเบียบด้านการดำเนินงานใดๆ ที่นำมาใช้กับเว็บไซต์ของซันเดย์ ซึ่งซันเดย์เป็นผู้กำหนดขึ้น จะถือว่าเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในนี้ น่าจะถูกนำไปใช้แทนข้อตกลงทั้งหมดที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำขึ้นโดยวาจาตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระตามที่กล่าวมา ในการนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยื่นเรื่องต่อศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีในประเทศไทยแต่เพียงเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาความและระงับข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การที่เราไม่ใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ก็จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดนั้นๆ
เราไม่ขอให้การรับรองว่าเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จะเหมาะสมหรือพร้อมต่อการใช้งานในสถานที่แห่งหนึ่งที่มิใช่ประเทศไทย หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นที่มิใช่ประเทศไทย ก็จะถือว่าท่านกระทำตามความประสงค์ของตนเอง และท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องที่นั้นในกรณีที่กฎหมายในท้องที่ดังกล่าวนั้นสามารถนำมาบังคับใช้ได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาความโดยใช้คณะลูกขุน
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้นจะมีผลบังคับใช้ในทันที เราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นประจำเพื่อพิจารณาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบกับท่าน หากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถยอมรับได้ กรุณาหยุดเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือใช้บริการทันที