เงื่อนไขการใช้
บริการประกันรถยนต์ของซันเดย์
motor-term-and-con-illus
motor-term-and-con-illus
เงื่อนไขการใช้
บริการประกันรถยนต์ของซันเดย์
เงื่อนไขการรับประกันการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที
 • การรับประกันนี้สำหรับกรณีที่มีการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทันทีที่เกิดการเฉี่ยวชนกับคู่กรณี
 • การรับประกันนี้สำหรับกรณีที่สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 • เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายงานสำรวจอุบัติเหตุ, เวลารับแจ้งและออกสำรวจอุบัติเหตุจากระบบบันทึกข้อมูล และรายงานการรับแจ้งอุบัติเหตุของพนักงานรับแจ้ง
 • เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ โดยเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับตั้งแต่วันที่แจ้งในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข และการตีความตามการรับประกันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
 • ข้อยกเว้น บริการนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุล่าช้าอันเป็นผมสืบเนื่องมาจากกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ส่วนบุคคล สะพาน ทางด่วน ทางพิเศษ หรือสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ใช้ทางขับขี่
  • กรณีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงนัดหมายมาเจรจากันในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
  • กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาและสั่งนัดหมายให้มาเจรจากันที่สถานีตำรวจภายหลังจากเกิดเหตุ
  • เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก เป็นต้น
  • เหตุสุดวิสัยในกรณีเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
  • สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก, พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือข้อกำหนดอื่นใดในทำนองเดียวกัน
เงื่อนไขการบริการรับส่งรถ
 • ให้บริการรับส่งรถเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
 • อู่ซ่อมรถในเครือจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่ได้อยู่ในใบอนุมัติและความคุ้มครองของกรมธรรม์เช่นชิ้นส่วนที่ไม่ได้เสียหายจากอุบัติเหตุที่แจ้งไว้
 • กำหนดวันส่งมอบรถขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดซ่อมและการจัดหาอะไหล่ในกรณีที่มีความเสียหายเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุที่แจ้งไว้ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนกำหนดวันส่งรถ(ถ้าจำเป็น)เพื่อรถยนต์ของท่านจะได้รับการซ่อมอย่างมีคุณภาพ
 • บริษัทไม่มีบริการรถยนต์สำรองในระหว่างซ่อมหรือนโยบายจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขณะซ่อม
 • บริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ในรถ
 • ในกรณีที่มี ค่าเสียหายส่วนแรกหรือค่าเสียหายส่วนเกินกรุณาชำระค่าใช้จ่ายก่อนรถจะซ่อมเสร็จ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการซ่อมนับจากวันที่พนักงานไปรับรถถึงเวลาที่ทางเราได้แจ้งว่ารถท่านได้รับการซ่อมแซมแล้ว
 • ทางบริษัทรับประกันซ่อมเสร็จภายในเจ็ดวันสำหรับรถที่มีความเสียมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาทเท่านั้น